نظرسنجي ارزيابي کيفي خدمات

لطفا خدمتی که دریافت نموده اید انتخاب نمایید :  

  
جنسيت
تحصيلات
سن
دسترسي آسان از طريق تماس تلفني
نحوه اطلاع رساني خدمت مورد نظر
سرعت ارائه خدمت
توانايي و مهارت لازم شما براي استفاده از خدمت
راهنماي ثبت درخواست و تکميل مراحل دريافت خدمت
سهولت دسترسي و شفافيت در مراحل تکميل درخواست خدمت
سهولت انجام درخواست خدمت
نحوه پاسخ دهي به انتقادات و پيشنهادات از طريق سامانه ثبت درخواست انتقادات و پيشنهادات
کيفيت خدمات کارشناسي در خصوص بررسي درخواست‌هاي ثبت شده
تناسب هزينه دريافت شده با خدمت مورد نظر