کاربر محترم:
محاسبات انجام شده توسط این نرم افزار، صرفا جهت آگاهی بخشی مسئولین محترم فیزیک بهداشت و متخصصین مربوطه در مراکز پزشکی هسته ای در زمینه تخمین دز اعضای مختلف بدن بیمار پس از دریافت رادیو دارو و همچنین دز دریافتی جنین در موارد تشخیصی می باشد. لذا نتایج حاصل از این محاسبات فاقد هرگونه ارزش قانونی برای تصمیم گیری های پزشکی قانونی می باشد و درصورت نیاز به بهره برداری مراجع قانونی، لازم است از این لینک "دستورالعمل تخمین دز جنین" دریافت و نسبت به تکمیل فرم و ارسال درخواست کتبی به واحد قانونی اقدام گردد.